ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN DCE Holland B.V.

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

1.1. De algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, overeenkomst en aanbieding met betrekking tot de verkoop en de levering van goederen en/of diensten waarbij DCE Holland, hierna te noemen: DCE, optreedt als verkoper.

1.2. Als koper wordt aangemerkt eenieder die bij DCE goederen en/of diensten bestelt, degene op wiens naam wordt besteld, dan wel degene aan wie, op verzoek van de feitelijke koper, de facturen van de betreffende levering worden gestuurd, alsmede degene die de factuur betaalt.

1.3. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen indien deze door DCE schriftelijk zijn bevestigd.

1.4. Voorwaarden door kopers en andere contracterende partijen gehanteerd zijn niet van toepassing ook al is daarnaar door koper of andere contracterende partij uitdrukkelijk verwezen.

Artikel 2 OFFERTES EN FACTUREN

2.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Door schriftelijke bevestiging van de order, waaronder tevens wordt begrepen bevestiging middels datatransmissie, of door feitelijke uitvoering door DCE, komt een overeenkomst tot stand.

2.2. Elke in een offerte, catalogus of prijslijst opgegeven prijs is een richtprijs en geen vastgestelde verkoopprijs.

2.3. Indien er zich omstandigheden voordoen die buiten de invloedsfeer van koper/ verkoper liggen en welke tot een prijsverhoging leiden, b.v. ten gevolge van de verhoging van de fabrieksprijzen of noodzakelijke extra inspanningen van de verkoper, dan heeft DCE het recht het prijsverschil aan de koper door te berekenen.

2.4. Verwijderingsbijdrage wordt door DCE op de in de branche gebruikelijke wijze aan de koper doorberekend. De koper is verplicht deze verwijderingsbijdrage bij doorverkoop in de keten op dezelfde wijze aan zijn afnemer in rekening te brengen.

Artikel 3 SPECIALE BESTELLINGEN

3.1. Een speciale bestelling is een bestelling die buiten het reguliere assortiment van DCE valt.

3.2. Voor speciale bestellingen gelden afwijkende prijzen en/of leveringsvoorwaarden, die schriftelijk worden overeengekomen.

3.3. Bij de juiste uitvoering van een speciale bestelling worden deze goederen nimmer door DCE retour genomen.

Artikel 4 LEVERING

4.1. De door DCE opgegeven leveringstermijn in geen fatale termijn. Overschrijding leidt daarom niet tot enige schadevergoedingsverplichting van DCE, noch heeft de koper in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder eerst verkoper in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog na te komen.

4.2. Levering vindt in beginsel plaats waar de zaak zich ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst bevindt.

4.3. Binnen Nederland (exclusief Waddeneilanden) geschiedt de levering franco huis bij zendingen vanaf € 50,- netto excl. BTW tenzij anders middels offerte overeengekomen. Bij zendingen beneden dit bedrag brengt DCE kosten in rekening voor vracht en behandeling.

4.4. Het risico van de te leveren goederen gaat over op de koper op het moment dat DCE de goederen overdraagt aan de koper, ongeacht het al dan niet hebben voldaan van enige betalingsplicht.

4.5. Bij ontvangst van de zending dient deze gecontroleerd te worden op eventuele transportschade. In geval van schade dient dit omgaand en schriftelijk bij DCE gemeld te worden. Uit deze bepaling vloeit niet voort dat DCE aansprakelijk is voor tijdens het transport ontstane schade.

4.6. DCE is bevoegd een order in gedeelten te leveren en de hierop betrekking hebbende deelbetalingen afzonderlijk te vorderen.

4.7. Indien in de catalogus of in een andere door DCE verstrekte informatie bepaalde verpakkingseenheden dwingend staan voorgeschreven, heeft DCE het recht om bestellingen af te ronden tot de verpakkingseenheid.

4.8. Bezorging van goederen zal geschieden middels door DCE te kiezen vervoer.

4.9. DCE is gerechtigd de extra kosten verbonden aan het opvolgen van speciale instructies van de koper (bijvoorbeeld verzending per expresse of per bijzonder transport) aan de koper in rekening te brengen.

4.10. DCE is steeds gerechtigd de goederen onder rembours te verzenden.

Artikel 5 BETALINGEN

5.1. Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te zijn, zonder enig recht op korting. 5.2. DCE heeft het recht om van de koper zekerheid te verlangen voor de betaling van te plaatsen of reeds geplaatste order(s).

5.3. Verrekening of beroep op enig opschortingsrecht is niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.4. Indien de koper de factuur niet binnen 30 dagen betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf deze datum zal het te betalen bedrag met 1% rente over elke maand (of gedeelte daarvan) worden verhoogd.

5.5. Gemaakte incassokosten, waaronder begrepen de kosten van een raadsman, brengt DCE in rekening bovenop het factuurbedrag. Deze kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 125,- te verhogen met BTW.

5.6. Bij betalingsachterstand van koper heeft DCE de bevoegdheid de eventuele lopende order(s) te annuleren of de levering ervan op te schorten.

5.7. Alle vorderingen worden terstond opeisbaar wanneer het faillissement van de koper wordt aangevraagd, deze surséance van betaling aanvraagt, liquideert en voorts zodra koper op enige wijze de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest en overigens verhaal van de vordering redelijkerwijs in gevaar zou kunnen komen en/of koper zich niet houdt aan de bepalingen bij of krachtens deze voorwaarden gesteld.

Artikel 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1. Zolang koper niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, behoudt DCE het eigendom van de verkochte en/of geleverde goederen, en wel voor rekening en risico van de koper.

6.2. Indien DCE van koper een goed ter bewerking onder zich heeft, is zij gerechtigd dit goed onder zich te houden tot dat al die vorderingen van DCE ter zake van werkzaamheden aan dit goed of die goederen en tevens alle andere vorderingen van DCE ten laste van dezelfde koper volledig zijn voldaan, tenzij koper voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 6.3. Vervangen materialen of goederen worden eigendom van DCE zonder dat de koper enige aanspraak kan maken op vergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 7 KLACHTEN

7.1. Klachten dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan DCE te worden kenbaar gemaakt.

7.2. Goederen afgehaald bij, of bezorgd door DCE dienen door koper bij in ontvangst name te worden geïnspecteerd op uiterlijk waarneembare gebreken, manco’s en dergelijke.

7.3. Klachten schorten betalingsverplichtingen van koper niet op

Artikel 8 GARANTIE

8.1. Op de door DCE geleverde goederen gelden de door onze leveranciers vastgestelde garantiebepalingen.

8.2. Elk recht op garantie vervalt, wanneer de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd of het geleverde product niet volgens zijn bestemming en/of onoordeelkundig wordt gebruikt of er in strijd is gehandeld met de door DCE of onze leveranciers schriftelijk of mondeling gegeven instructies of in geval van normale slijtage.

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1. DCE aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de koper geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

9.2. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag.

9.3. In afwijking van de voorgaande leden aanvaardt verkoper geen aansprakelijkheid voor overschrijding van leveringstermijnen en eventueel andere bijzondere risico’s zoals onjuistheden op etiketten die bij de geleverde goederen worden geleverd en beschadiging of verlies van door koper aan verkoper ter reparatie overgedragen goederen.

9.4. Verkoper is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.

9.5. Verkoper zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs-en/ of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de schuld.

Artikel 10 OVERMACHT

10.1. Verkoper is bevoegd in geval van overmacht, leverings- en andere verplichtingen van de verkoper op te schorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door DCE niet mogelijk is en langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10.2. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde, c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract punt.

10.3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen, stakingen, ziekte van het personeel, vervoerstoringen, een en ander zowel indien deze voorkomen bij het bedrijf van de verkoper als bij toeleveranciers.

10.4. Verkoper heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien een niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van zijn verbintenis verhindert, intreedt nadat hij aan zijn verplichtingen had moeten voldoen.

Artikel 11 RETOURZENDINGEN

11.1. Bij juiste orderuitvoering worden de goederen niet teruggenomen.

11.2. Een retourmelding dient binnen 8 werkdagen plaats te vinden onder vermelding van factuur- en/of pakbonnummer.

11.3. Indien er sprake is van een fout van DCE, dan zorgt DCE voor het retour halen van de goederen en is een behandelingsbijdrage niet van toepassing.

11.4. In alle andere gevallen dient koper na toestemming voor het retour zenden de zending franco via de expediteur van DCE.

11.5. Slechts retourgoederen in ongeschonden staat en fabrieksverpakking, niet voorzien van eigen stickers en/of gegevens, zoals reclame, firmanaam, prijzen en andere aantekeningen, kunnen voor creditering in aanmerking komen.

11.6. Het bedrag van de retourzending mag eerst in mindering worden gebracht op het eindbedrag van de factuur van de oorspronkelijke levering na ontvangst van de betreffende creditnota.

11.7. Geleverde monsters en/of modellen worden altijd berekend. Zij worden gecrediteerd bij franco retourzending in onbeschadigde staat binnen 30 dagen na leverdatum.

Artikel 12 GESCHILLEN

12.1. Alle geschillen, van welke aard ook, tussen DCE en de koper kunnen uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter Rotterdam, tenzij DCE de rechter van de woonplaats van koper verkiest.

12.2. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht toepasselijk.